ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 1/2559

โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

13

13

26

มัธยมศึกษาปีที่ 2

16

16

32

มัธยมศึกษาปีที่ 3

18

10

28

มัธยมศึกษาปีที่ 4

14

8

22

มัธยมศึกษาปีที่ 5

12

7

19

มัธยมศึกษาปีที่ 6

12

14

26

รวม

85

68

153