ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

สถิติการใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2563

เดือน กรกฎาคม 

รายการ จำนวน(คน)
นักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 21
นักเรียนย้ายเข้า 2

เดือน สิงหาคม

รายการ จำนวน(คน)
หน่วยงานขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา 1
   

เดือน กันยายน 

รายการ จำนวน
ขออนุญาตใช้พื้นที่ 1