กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอภิภพ จันทะเดช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : ชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ ตั้งอยู่เลขที่ 121หมู่ที่5 หมู่บ้านหนองไร่ ถนน หนองแหน-หนองเขื่อน ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล