ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์

1. ข้อมูลทั่วไป

                        โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  5 หมู่บ้านหนองไร่  ถนน หนองแหน-หนองเขื่อน  ตำบลวังยาว  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  26 โทรศัพท์  043 – 997-061 โทรสาร   043-997-061 Website http://www.mkarea1.go.th/wangyaosuksawit/     เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  6หนองไร่  มีเนื้อที่ 30  ไร่  1  งาน  7  ตารางวา 

                เขตพื้นที่บริการการศึกษา 

โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์   รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ  7  หมู่บ้าน   ดังนี้

                        (1บ้านหินแห่

                        (2)   บ้านวังกุง

                        (3)  บ้านวังจาน

                        (4)  บ้านทิพโสต

                        (5)  ดอนกลาง/โนนสูง

                        (6)   บ้านวังยาว

                        (7)   บ้านหนองไร่

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา  โดยกรมสามัญศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ที่จะขยายสาขาโรงเรียนในท้องถิ่นที่ห่างไกลและยังไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  ให้จัดตั้งโรงเรียนสาขาใหม่ได้  ซึ่งนายชูเกียรติ   ทองอาสน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาได้มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์   ถวิลไพร   และคณะร่วมประชุมสภาตำบลวังยาว  เพื่อขอที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านหนองไร่  หมู่ที่  5  ต่อที่ประชุมสภาตำบลวังยาว  โดยนายผ่าน   ศรีจันทร์โท  ประธานสภาตำบลวังยาว  นายจันทร์   ผาบุดลา  เลขาสภาตำบลวังยาว  ผู้ใหญ่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ  ต่างที่มติเห็นชอบให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่จัดตั้งสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตำบลวังยาวได้  โดยเริ่มเปิดทำการในปีการศึกษา 2536  จำนวน  2  ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน  82  คน  โดยมีครู – อาจารย์  จากโรงเรียนเขวาไร่ศึกษามาช่วยสอนจำนวน  5  คน  โดยนายพงษ์ศักดิ์   ถวิลไพร  ตำแหน่งอาจารย์  2  ระดับ  6  โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา  เป็นผู้ประสานสาขาโรงเรียน  โดยใช้อาคารเรียนที่สภาตำบลวังยาวและชาวบ้านได้เสียสละทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด  4  ห้องเรียน  มูลค่า  300,000  บาท  ให้จำนวน 1  หลัง

                ในปีการศึกษา  2537  นายทองหล่อ   สนทนา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา  ได้อนุมัติรื้นถอนอาคารเรียนชั่วคราวมาปลูกสร้างให้กับสาขาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาอีก  1  หลัง  ในปีการศึกษานี้มีการจัดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เป็น  5  ห้องเรียน  มีนักเรียน 204   คน  มีครู – อาจารย์  จากโรงเรียนเขวาไร่ศึกษามาช่วยสอนจำนวน  6  คน  และครูพิเศษจำนวน  3  คน

                ในปีการศึกษา  2538  โรงเรียนได้จัดทำการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รับนักเรียนเพิ่มขึ้นจาก  5  ห้องเป็น  8   ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน  333  คน

                ในปีงบประมาณ  2539  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล  ลงวันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2539  ยกฐานะสาขาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาเป็นโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์

                ในปีงบประมาณ  2540  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ให้สร้างอาคารเรียนถาวรแบบเบ็ดเสร็จ  กขค  จำนวน  3  หลัง  บ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง  บ้านพักนักการภารโรง  จำนวน  1  หลัง  และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนแบบ  6  ที่  จำนวน  1  หลัง  ในวงเงิน  10,943,000  บาท  และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งที่  2280/540  ลงวันที่ 30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2540  แต่งตั้งให้นายพงษ์ศักดิ์   ถวิลไพร  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์

                ปีการศึกษา  2541  กรมสามัญศึกษา ได้จัดงบประมาณ  1,000,000  บาท   ให้จัดตั้งอาคารกึ่งถาวร จำนวน 1 หลัง

                ปีงบประมาณ  2542  กรมสามัญศึกษา  ได้จัดสรรงบประมาณ  4,240,000  บาท  ให้จัดสร้างหอประชุมโรงเรียนอาคารแบบ  100/27  จำนวน  1  หลัง 

                สภาพปัจจุบันโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์  เปิดทำการสอนในตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1- 6   แผนการจัดชั้นเรียน  2 2 2 2 2 2   มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  201   คน  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  12  คน  นักการภารโรง  1 คน  พนักงานขับรถ  1  คน  โดยมีนายสุรพล   สิทธิจันทร์เสน  ดำรงตำแหน่ง  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีระบบสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า – ประปา  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  มีรถบรรทุก  6  ล้อ  ซึ่งได้จากการแลกเปลี่ยนกับรถบัสโรงเรียนเดิม  เพื่อรับ - ส่งนักเรียนจำนวน  1  คัน  และโรงเรียนยังได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทานระดับเขตตรวจราชการที่  5  และ  7  ประจำปี  2546  และปี  2547  ,  โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ  พ.ศ.  2547  ,  รางวัลชนะเลิศโครงการเด็กไทยทำได้  ของเขตตรวจราชการที่  5  ,  รางวัลชนะเลิศโครงการน้ำใสทั่วไทย  ดุจน้ำพระทัยพระราชินี ( รักษ์ห้วยขอนสัก รักราชินี )  นอกจากนี้ยังได้เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา  ,  โรงเรียนในโครงการ  รพชส. ( โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม )  ,  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  (ได้รับรางวัลระดับประเทศจากรัฐมนตรีว่าสาธารณสุข)  ,  โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น  และตลอดจนกำลังพัฒนาในด้านการเรียนการสอน  พัฒนาอาคารสถานที่  พัฒนาบุคลากร  เพื่อให้เข้าสู่ระบบประกันคุณภาพในระดับสากลเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมต่อไป