สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์  เป็นแหล่งเรียนรู้สู่จิตอาสา

 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (รักษ์บ้านเกิด)