ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญส่ง แสนภักดี
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :