กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพุทธพงษ์ สุวรรณโสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอิศรา ภูคำกอง
ครู คศ.3