กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมาน นาทันใจ

นายรภัทร ขูรูรักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ