กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายรภัทร ขูรูรักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมาน นาทันใจ