คณะผู้บริหาร

นางบุญส่ง แสนภักดี
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน