กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวณัฏฐ์ณิชชา ผาจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1