กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวณัฏฐ์ณิชชา ผาจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปิยนัฏ โพนสิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1