กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวณัฏฐ์ณิชชา ผาจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0840297632
อีเมล์ : panwisa1987@gmail.com