กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

เพ็ญวิสา ผาจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปิยนัฏ โพนสิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1