วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

(VISION)

โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์  เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ปฏิรูปการเรียนรู้  พัฒนาบุคลากร  นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  ประพฤติดี  มีจิตอาสา  รักษ์บ้านเกิด  หวงแหนความเป็นไทย  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข