กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจิดาภา บุญมาตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 092-9155789
อีเมล์ : jidapha01@hotmail.com

นางสาวปิยนันท์ จันทราลักษณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 089-8422827
อีเมล์ : airmfany2520@gmail.com