พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

(MISSION)

1.        จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.       ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการปฏิรูปหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น

3.      ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้

4.      ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าเพื่อแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ

 

เป้าประสงค์

(GOALS)

1.        นักเรียนที่เป็นผลผลิตของโรงเรียน เป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ต้องการและ

ยอมรับจากชุมชน

2.       นักเรียนเป็นผู้รู้ ใฝ่เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3.        ผู้ปกครองและชุมชนมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนร่วมกับโรงเรียน

4.        นักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อสารสนเทศอื่นๆเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้