กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางละมุล ทองดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 089-9372839
อีเมล์ : LAMUL_2507@hotmail.com