กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางละมุล ทองดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ