ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 1/2562

โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

9

3

12

มัธยมศึกษาปีที่ 2

11

5

16

มัธยมศึกษาปีที่ 3

10

5

15

มัธยมศึกษาปีที่ 4

13

15

27

มัธยมศึกษาปีที่ 5

8

12

20

มัธยมศึกษาปีที่ 6

10

4

14

รวม

61

44

105