กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางบุญส่ง แสนภักดี
ครู คศ.3

นางลัดดาวัลย์ ไชยคิรินทร์
ครู คศ.3

นายอภิภพ จันทะเดช
ครู คศ.3

นายปัณณธร กุลาศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1