กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบุญส่ง แสนภักดี
ครู คศ.3

นางลัดดาวัลย์ ไชยคิรินทร์
ครู คศ.3

นายอภิภพ จันทะเดช
ครู คศ.3

นายปัณณธร กุลาศรี
ครู คศ.1