กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบุญส่ง แสนภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 081-1176494
อีเมล์ : boonsong6539@gmail.com

นางลัดดาวัลย์ ไชยคิรินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 098-1035805
อีเมล์ : tukky2938@gmail.com

นายอภิภพ จันทะเดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายปัณณธร กุลาศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอัญชุลี รัตนพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0897133540
อีเมล์ : Unchulee2929@gmail.com