ภาพกิจกรรม
การประเมินการประกวดการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรูปแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,17:07   อ่าน 565 ครั้ง